show Date in griedview

الادارة

 

يمكنك عمل ذلك من خلال


 <asp:GridView ID="grd1" runat="server" AutoGenerateColumns="false" >


 <Columns>


  <asp:TemplateField HeaderText="Date">


 <ItemTemplate>

<%# Convert.ToDateTime(Eval("Date")).ToShortDateString() %>


 </ItemTemplate>


 </asp:TemplateField>

 

 </Columns>

 

</asp:GridView>

 

 

مشاهدة الموضوع الاصلي بالمنتدي


الرئيسية للموقع --> الرئيسية للمنتدي --> منتدي Asp.net --> show Date in griedview